Happy Lifestyle Happy Body by KM Saraphi Hospital


วีดีโอนี้ จัดทำขึ้นเพื่อถ่ายทอด lifestyle ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ที่มีสุขภาพดี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *